I gystadlu yng Nghlwb Golff Ynys Môn rhaid:

 1. Bod yn aelod llawn o Glwb Golff Ynys Môn neu drefnu bod cynllun talu yn ei le erbyn 31 Mai y flwyddyn gyfredol. Nodwch: Bydd y rheol hon YN cael ei gorfodi ac os caiff ei thorri bydd yn arwain at atal mynediad neu waharddiad.
 2. Bod â Handicap Cystadlu C.O.N.G.U cyfredol
 3. Cadw at y rheolau sydd yn y Rheolau Golff Brenhinol a Hynafol, a C.O.N.G.U. ac unrhyw Reol Leol sy’n benodol i Glwb Golff Ynys Môn.
 4. Llenwi cardiau sgorio, gydag enw llawn i bwrpas marcio.
 5. Dychwelyd yr HOLL gardiau cystadlu, yn cynnwys rhai heb eu llenwi, rhai annilys neu anghyflawn.
 6. Mewnbynnu eu sgorau i Fewnbwn Sgôr y Chwaraewr (P.S.I) pan fo ar gael. (Os nad yw ar gael am unrhyw reswm yna rhowch wybod i’r Pro)
 7. Dylid cyrraedd ar y ti cyntaf mewn da bryd, rhag bod unrhyw oedi

Pwyntiau pellach i fod yn ymwybodol ohonynt:

 1. Bydd y gystadleuaeth yn cael ei thynnu a’i phostio hyd at wythnos ymlaen llaw cyn y gystadleuaeth. Tynnir gyfer cystadlaethau dydd Sadwrn am 10am ar y dydd Iau cyn y gystadleuaeth ac yna y rhai dydd Sul am 10am ar y dydd Gwener cyn y gystadleuaeth.
 2. Caniateir ceisiadau hwyr o dan amgylchiadau arbennig. Ond NI fyddant yn gymwys i ennill y wobr, ond mae'n bosibl addasu’r handicap.
 3. Caniateir i aelodau iau chwarae os oes ganddynt handicap CONGU cymwys ac oedolyn gyda nhw.
 4. Caiff Aelodau y tu allan i’r Sir ymgeisio ym mhob cystadleuaeth – mae'n bosibl addasu’r handicap, ond ni allant ennill unrhyw Gystadlaethau Bwrdd.
 5. Bydd pob Prif Gystadleuaeth yn cael ei chwarae o’r Tïau Gwyn, oni bai y nodir yn wahanol.
 6. Rhaid i bob Cystadleuaeth sengl gael ei chwarae gyda dwy neu dair pêl oni bai yr awdurdodwyd gan aelod o’r pwyllgor handicap
 7. Bydd holl Gystadlaethau Pro’s penwythnos yn Chwaraewyr sydd wedi mynd trwodd, boed o’r Tïau Gwyn neu Felyn. Bydd y Cystadlaethau Pro’s ganol wythnos yn rhai sydd heb fynd trwodd, ond gellir eu defnyddio fel tystiolaeth wrth ystyried y chwarae’n gyffredinol ac wrth adolygu’r handicap blynyddol.

Mae Clwb Golff Ynys Môn yn awyddus i annog pawb i chwarae golff ac rydym yn croesawu aelodau newydd.

Archebu amser Tïo trwy ein system ar-lein.