Teal

Cyn i chi chwarae, edrychwch ar y pyllau a’r tir corsiog ger tŷ’r clwb, dylech weld y pibydd coesgoch, gylfinir, piod y môr, crëyr bach, corhwyaden, chwiwell ac fel arfer haid o wyddau gwyllt, sy’n aros yma ar hyd y flwyddyn.

Wrth i chi gerdded at y ti cyntaf ac ar draws Afon Crigyll efallai y gwelwch chi’r wyach fach, hwyaden wyllt ac weithiau’r hwyaden frongoch. Ar ddiwrnod tawel gallwch glywed gwylanod y penwaig, y gylfinir a jac-y-dos yn galw ac yn y pellter, ac efallai cri pâr o fwncathod uwch eich pen.

Mae’r cudyll coch i’w weld yn aml yn hofran, yn chwilio am lygod y gwair a llygod y maes yn y glaswellt o gwmpas y ffyrdd teg. Gellir clywed y frân goesgoch, sy’n ymwelydd rheolaidd â’r cwrs golff yn y gaeaf.

Edrychwch a welwch chi’r gigfran, aderyn llawer mwy sy’n gallu hedfan yn isel a dwyn eich pêl. Cewch bêl yn ei lle cyn belled â’ch bod wedi gweld yr aderyn yn mynd â hi. Yn Ynys Môn mae’r glwydfan fwyaf o gigfrain ym Mhrydain ac Ewrop a gallwch eu gweld ar y cwrs yr adeg yma o’r flwyddyn. Peidiwch â’u camgymryd am eu cefndryd llai, ydfrain a brain a fydd hefyd yn bwydo ar y ffyrdd teg, ond ddim yn mynd a’ch pêl.

Yn y gwanwyn a’r haf, mae cân yr ehedydd i’w chlywed ar y cwrs ond hyd yn oed yn y gaeaf wrth gerdded i lawr y 4edd ffordd deg edrychwch am yr ehedydd a chorhedydd y waun. Mae hefyd yn bosibl gweld y frân lwyd, sydd wedi ei gweld yn yr ardal y blynyddoedd diwethaf, efallai y byddwch chi’n lwcus!

Wrth fynd ar hyd y 7fed ffordd deg fe welwch lwyni eithin am y tro cyntaf, sy’n llawn blodau melyn llachar yn y gwanwyn a’r haf. Edrychwch am glochdar y cerrig, llinos, a’r dryw sy’n bwydo yn y llwyni a chadwch lygad am y gwalch glas sy’n hedfan yn gyflym i chwilio am fwyd.

Redshank Andreas

 Unwaith y byddwch ch’n dechrau ar y naw olaf mae eithin o boptu’r ffyrdd teg a bydd angen i chi daro’r bêl yn syth. Gwnewch yn siŵr eich bod yn edrych am adar yn y caeau y tu draw i’r 11eg grin a’r 12fed ti. Gwelwyd hyd at 150 o gornchwiglod yn gaeafu yma, dros 100 o gwtiaid aur, drudwennod, siglennod penddu, gwyddau gwyllt a gwyddau Canada a fflyd fawr o jac-y-dos yn cylchu o gwmpas y coed.

Cerddwch i lawr y tî gwyn ar y 12fed ac edrychwch ar yr afon, a’r gwelâu brwyn ar hyd ei glannau. Mae teloriaid y cyrs a theloriaid yr hesg wedi hen fynd ym mis Tachwedd ond efallai y gwelwch chi fulfrain ar y creigiau a ieir dŵr a chwtieir yn yr afon. Edrychwch am las y dorlan a gwrandewch am gri y rhegen ddŵr. Er nad oes coed naturiol ar y cwrs golff mae digonedd o eithin ac efallai y gwelwch chi gwningod, gwencïod a llwynogod. Yn aml mae peledi tylluanod ar hyd y ffyrdd teg a’r tir garw, wedi’u gadael gan y dylluan wen yn fwy na thebyg.

Wrth daro’r bêl i lawr y 18fed twll edrychwch ar yr afon ar y dde i weld gwyachod a chrehyrod glas a hyd yn oed adar y rhyd pan fo’r llanw ar drai.

Felly pan gyrhaeddwch chi’r 19eg twll, fyddwch chi ddim yn poeni am eich sgôr, oherwydd byddwch wedi cael gwledd hyd yn oed os oedd eich sgôr yn isel. A chofiwch, dewch yn ôl yn fuan, ac mewn tymhorau eraill i weld hyd yn oed mwy o’n bywyd gwyllt gwych.

 

 

 

 

 

 

John20Robinson20President20cropped

Past President John Robinson, gwyliwr adar brwdfrydig, yn rhannu gwybodaeth am yr amrywiaeth wych o adar sydd i’w gweld ar ein cwrs.

Diwrnod ym mis Tachwedd

Roed y tywydd yn ddelfrydol, ac roedd ein cwrs lincs yn disgleirio yn yr haul, gan daflu cysgodion dros y ffyrdd teg a’r griniau. Roedd y griniau gyda’r gorau yr wyf wedi’u gweld erioed, fyddech chi ddim yn gweld rhai gwell yn y cyrsiau golff mwyaf lle byddech yn talu dros £100 y rownd. Yn ogystal â hyn, rydym yn chwarae ar y griniau ar hyd y flwyddyn yn Rhosneigr.

Mae chwarae heb unrhyw wynt yng Nghlwb Golff Ynys Môn yn anarferol gan fod y cwrs yn agos at y môr gydag afon lanwol yn llifo heibio i’r tŷ clwb, ond yn y gaeaf rydym yn cael nifer o ddiwrnodau heulog, llonydd yma.

Er fy mod yn bwriadu cael sgôr da ar y diwrnod dan sylw, roeddwn hefyd yn disgwyl rhywbeth mwy na golff. Chefais i mo fy siomi, oherwydd mae’r adar gwyllt sydd yma’n werth eu gweld. Mae’r erthygl hon yn disgrifio beth allech chi ei weld ar ddiwrnod nodweddiadol o aeaf wrth chwarae golff yng Nghlwb Golff Ynys Môn.

 

Mae Clwb Golff Ynys Môn yn awyddus i annog pawb i chwarae golff ac rydym yn croesawu aelodau newydd.

Archebu amser Tïo trwy ein system ar-lein.