Roedd y 2014 yn flwyddyn bwysig i Glwb Golff Ynys Môn gan ein bod yn dathlu ein canmlwyddiant.

Mae Clwb Golff Ynys Môn yn rhan bwysig o gymuned golffio Ynys Môn a Gogledd Cymru. Bob blwyddyn mae ei chwaraewyr gorau’n cystadlu am Darian Dr Lowe yn erbyn golffwyr o Baron Hill, Porthllechog a Chaergybi. Mae Clwb Golff Ynys Môn wedi cynhyrchu nifer o bencampwyr ac mae Dave Maclean, sydd wedi ennill teitl amatur Cymru gynifer o weithiau, yn dal yn feistr ar y gamp.

Sefydlwyd y clwb yn ôl yn 1914 fel prosiect cydweithredol rhwng nifer o wŷr lleol, yn cynnwys Charles Henry Palethorpe a James Ravenscroft. Trefnodd y ddau ŵr yma, ynghyd â dau ŵr busnes lleol arall - Charles A. Mills a Dr H Stinton Lowe i rentu rhan o Dir Comin (gan Gadwraethwyr) a chyflogwyr Harold Horsfall i greu cwrs golff. Deuai Hilton o Swydd Gaer ac roedd yn olffiwr o fri. Enillodd y Gystadleuaeth Agored yn 1982 a 1897 ac ef oedd Pencampwr Amatur yr UD yn 1911. Felly, mae hanes arbennig yn perthyn i’r clwb. Yn Hydref 1914, agorodd Clwb Golff Ynys Môn ei ddrysau fel cwrs lincs deunaw twll ac mae’r gweddill, fel y dywedir, yn hanes.

Mae’r lincs gwych a heriol yma wedi cynhyrchu nifer o olffwyr da iawn – Dr John Wilson neu ‘Doc’ Wilson a fu’n amlwg yn CGYM am hanner canrif. Roedd yn garedig iawn tuag at aelodau iau y bu’n eu hyfforddi. Cydnabyddir ei waith gan gwpan ‘Doc’ Wilson yn y gystadleuaeth ar gyfer aelodau iau.

Bert Berry oedd ein golffiwr proffesiynol cyntaf. Roedd mor hoff o’i waith nes iddo adeiladu ei gartref ychydig i fyny’r ffordd o’r Clwb yn 1931.

palethorpeYn ystod yr Ail Ryfel Byd, bu ‘Doc’ a nifer o aelodau eraill CGYM yn gwasanaethu yn y lluoedd arfog. Bu ‘Doc’ yn gweithio fel Swyddog Meddygol ar long Mountbatten, yr HMS Kelly. Gwnaed cyfraniad clodwiw at y rhyfel gan eraill hefyd. Bu Len Andrews drwy gyfnod o galedi mawr tra bu’n garcharor rhyfel yn y Dwyrain Pell. Enillodd John Charter y Groes Filwrol ac anrhydeddwyr Joe Forbes â nifer o fedalau am ei wasanaeth ar y tanciau yn y rhyfel. Gwasanaethodd Ken Rees yn y llu awyr a chwaraeodd ran ganolog yn y ‘Ddihangfa Fawr’ yn 1944.

Daeth newidiadau mawr i CGYM yn sgil yr Ail Ryfel Byd a chafodd y cwrs ei newid yn sylfaenol. Roedd gofynion y llu awyr yn golygu bod y cwrs wedi gorfod colli 14 o’i dyllau gwreiddiol yn 1943. Fodd bynnag, aethpwyd ati i ail-gynllunio’r cwrs a chrëwyd 14 o dyllau newydd (‘O dan y bont’ fel y dywedir byth ers hynny). Yn ystod y cyfnod ar ôl yr Ail Ryfel Byd gwelwyd newidiadau achlysurol, ail-gynllunio, ehangu, lleihau ac adfer. Gwaith ambell unigolyn oedd yr ehangu gan mwyaf ac un o’r rheini oedd Sidney Brand (a gysylltir â phapur ysgrifennu). Egni a haelioni oedd i gyfri i raddau helaeth am y Tŷ Clwb a CGYM fel y mae heddiw. Roedd ei farwolaeth sydyn yn sioc enfawr i bawb, a chaiff yntau ei goffau mewn cystadlaethau blynyddol a gynhelir ar lefel hŷn ac iau.

bert perry bw

Bert Berry oedd ein golffiwr proffesiynol cyntaf. Roedd mor hoff o’i waith nes iddo adeiladu ei gartref ychydig i fyny’r ffordd o’r Clwb yn 1931.

bert perry advert

Mae Clwb Golff Ynys Môn yn awyddus i annog pawb i chwarae golff ac rydym yn croesawu aelodau newydd.

Archebu amser Tïo trwy ein system ar-lein.